საბაკალავრო პროგრამები
საბაკალავრო პროგრამები ხორციელდება ორი მიმართულებით: ბიზნესის ადმინისტრირება და საინფორმაციო ტექნოლოგიები


1. ბიზნესის ადმინისტრირება - მენეჯმენტი

ერთიანი ეროვნული გამოცდების კოდი - 19501012. ბიზნესის ადმინისტრირება - ფინანსები

ერთიანი ეროვნული გამოცდების კოდი - 19501023. საინფორმაციო ტექნოლოგიები

ერთიანი ეროვნული გამოცდების კოდი - 1950103


4. მენეჯმენტის საერთაშორისო საბაკალავრო პროგრამა - Staffordshire University


ერთიანი ეროვნული გამოცდების კოდი - 1950101


5. ფინანსების საერთაშორისო საბაკალავრო პროგრამა - Oxford Brookes University


ერთიანი ეროვნული გამოცდების კოდი - 1950102სტუდენტს შესაძლებლობა ეძლევა 60 კრედიტის (ECTS) ფარგლებში დაეუფლოს დამატებით, მეორად სპეციალობას მენჯმენტის ან საინფორმაციო ტექნოლოგიების მიმართულებით.

იხილეთ მაინორ პროგრამების სტრუქტურა:

ბიზნესის ადმინისტირება - მენეჯმენტის მაინორ პროგრამა

პროგრამის აღწერა
პროგრამის სტრუქტურა


საინფორმაციო ტექნოლოგიების მაინორ პროგრამა

პროგრამის აღწერა
პროგრამის სტრუქტურა