სამსახურები
ხარისხის უზრუნველყოფის მართვის სამსახური
ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის მართვის სამსახური წარმოადგენს უნივერსიტეტის დამოუკიდებელ სტრუქტურულ ქვედანაყოფს, რომლის მიზანია უზრუნველყოს სასწავლო პროგრამების სისტემური სრულყოფა და განვითარება, ხარისხზე ორიენტირებული სამეცნიერო აქტივობების წარმართვა და ხარისხის მართვის სისტემის შეფასება.


თამარ გვიანიშვილი
quality@btu.edu.ge; tamara.gvianishvili@btu.edu.ge
+995 599 56 23 18


სასწავლო პროცესის მართვის სამსახური
ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტის სასწავლო პროცესის მართვის სამსახური უზრუნველყოფს სასწავლო პროცესის ადმინისტრირებას და მასთან დაკავშირებული საკითხების ორგანიზებას.


მაია ლამაზოშვილი
info@btu.edu.ge; maia.lamazoshvili@btu.edu.ge
+995 577 26 20 12


კვლევითი პროექტებისა და ინოვაციების სამსახური
ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტის კვლევითი პროექტებისა და ინოვაციების სამსახური ფოკუსირდება კვლევებზე ციფრული ეკონომიკის, ციფრული მეწარმეობის და ციფრული ტექნოლოგიების მიმართულებით. სტუდენტებს შესაძლებლობა აქვთ მონაწილეობა მიიღონ მიმდინარე კვლევით პროექტებში. დამოუკიდებლად აირჩიონ მათთვის საინტერესო კვლევა, ჩაერთონ დაგეგმვის, განხორციელების და შედეგების ანალიზის პროცესში და გაიღრმავონ ცოდნა და კვლევითი უნარები.


ზურაბ პერტაია
zurab.pertaia@btu.edu.ge
+995 551 50 60 70


საგარეო ურთიერთობების სამსახური
ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტის საგარეო ურთიერთობის სამსახურის მიზანია ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტის საერთაშორისო საგანმანათლებლო სივრცეში წარდგენა და მისი როგორც რეგიონში წარმატებული უმაღლესი სასწავლო დაწესებულების როლის გაძლიერება. ამ ყოველივეს უზრუნველყოფა ხდება საერთაშორისო გაცვლითი პროგრამებში აკადემიური და ადმინისტრაციული პერსონალის, სტუდენტების მონაწილეობით.

ანი ჭელიშვილი
ani.chelishvili@btu.edu.ge
+995 599 30 38 78


საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახური
ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ფუნქციაა მოახდინოს ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტის პოზიციონირება განსხვავებული საზოგადოებრივ ჯგუფებში. სამსახური გეგმავს და იმუშავებს დაინტერესებულ პირებთან ურთიერთობის სტრატეგიებს და ახდენს უნივერსიტეტში მიმდინარე პროექტების ორგანიზებას, მიზნობრივი ჯგუფების ინფორმირებულობის ზრდას და სხვა.

ნატა კიზივაძე
nata.kizivadze@btu.edu.ge
+995 599 28 06 06 


ფინანსური სამსახური
ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტის ფინანსური სამსახურის ფუნქციაა უნივერსიტეტის ფინანსური პოლიტიკის, პროცედურების, ნორმების, წესების შემუშავება და განახლება და მისი ფინანსური რესურსების ეფეტურად მართვა; ასევე საფინანსო-ეკონომიკური საქმიანობის აღრიცხვა-ანგარიშგების წარმოება და შესყიდვების სამსახურის კოორდინირება.

ზვიად ქობალია
zviad.kobalia@btu.edu.ge
+995 571 44 44 41


ადამიანური რესურსების მართვის სამსახური
ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტის ადამიანური რესურსების მართვის სამსახურის ძირითად ფუქციებს წარმოადგენს კადრების მართვის ერთიანი სტრატეგიისა და შესაბამისი პროგრამის შემუშავება და რეალიზება, საინფორმაციო ბაზის შექმნა, ადამიანური რესურსების სრულყოფა-განვითარების თანამედროვე სისტემის შექმნა.

მარიამ თავზარაშვილი
info@btu.edu.ge
+995 574 99 61 16


კანცელარია
ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტის კანცელარიის სამსახურის ფუნქცია უნივერსიტეტში ერთიანი ეფექტური საქმის წარმოების უზრუნველყოფაა.


ეკატერინე ბახტაძე
kato.bakhtadze@btu.edu.ge
+995 599 54 29 29


საინფორმაციო ტექნოლოგიების სამსახური
ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტის საინფორმაციო ტექნოლოგიების სამსახური უზრუნველყოფს ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო რესურსების გამართული ფუნქციონირებას უნივერსიტეტის სასწავლო, კვლევით და ადმინისტრაციულ საქმიანობებში. ახალი ტექნოლოგიური რესურსების დანერგვას და განვითარებას, უნივერსიტეტში მიმდინარე პროცესების ავტომატიზაციას, თანამედროვე საინფორმაციო სისტემების განვითარებას.

გიორგი ბასილაია
giorgi.basilaia@btu.edu.ge
+995 577 23 77 74


ბიბლიოთეკა
ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკა სტუდენტებს სთავაზობს სასწავლო პროცესისთვის აუცილებელი და დამატებითი ლიტერატურის ელექტრონულ კოლექციას, რომელიც საშუალებას აძლევს მათ, მიიღონ თანამედროვე განათლება და აწარმოონ ხარისხიანი კვლევები.   ბიბლიოთეკა თანამშრომლობს ქართულ და საერთაშორისო საგამომცემლო სახლებთან, სისტემატიურად ანახლებს რესურსს ბეჭდური და ელექტრონული გამოცემების სახით.


ქეთევან კენკებაშვილი
library@btu.edu.ge
+995 577 21 35 71


იურიდიული სამსახური
ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტის იურიდიული სამსახურის მთავარი ფუნქციაა უნივერსიტეტის საქმიანობის სამართლებრივი უზრუნველყოფა; უნივერსიტეტის კანონიერი ინტერესების დაცვა; სამართლებრივი მექანიზმების მეშვეობით უნივერსიტეტის მიზნების განხორციელება და უნივერსიტეტის გამართული ფუნქციონირების სამართლებრივი უზრუნველყოფა.

შოთა ღვედაძე
shota.gvedadze@btu.edu.ge
+995 574 99 61 16


ინფრასტრუქტურის მართვის სამსახური
ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტის ინფრასტრუქტურის მართვის სამსახური მართავს  უნივერსიტეტის საქმიანობის პროცესში გამოყენებულ ინფრასტრუქტურას და უზრუნველყოფს უნივერსიტეტის საკუთრებაში არსებული ინვენტარისა და სხვა მატერიალური ფასეულობის აღრიცხვასა და შეუფერხებელ მუშაობას.ნიკოლოზ სიფრაშვილი
nikoloz.siprashvili@btu.edu.ge
+995 593 93 22 93