ჩაბარებასთან დაკავშირებული პროცედურები
ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივესრიტეტში ჩაბარება ხდება ერთიანი ეროვნული გამოცდების საშუალებით.

ჩვენი კოდი ერთიანი ეროვნული გამოცდების ჩაბარებისას:

  • ბიზნესის ადმინისტრირება - მენეჯმენტი - 1950101
  • ბიზნესის ადმინისტრირება - ფინანსები - 1950102
  • საინფორმაციო ტექნოლოგიები - 1950103
  • მენეჯმენტის საერთაშორისო საბაკალავრო პროგრამა - 1950101
  • ფინანსების საერთაშორისო საბაკალავრო პროგრამა - 1950102

ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტი 2017 წელს მიიღებს 2000 სტუდენტს.

საბაკალავრო საფეხურზე, სტუდენტთა რაოდენობა გადანაწილდება შემდეგნაირად:

ბიზნესის ადმინისტირირება - მენეჯმენტი 750 სტუდენტი
ბიზნესის ადმინისტრირება - ფინანსები - 750 სტუდენტი
საინფორმაციო ტექნოლოგიები - 300 სტუდენტი

ყველა საბაკალავრო პროგრამაზე, ჩასაბარებელი საგნები განისაზღვრება შემდეგნაირად:

• ქართული ენა და ლიტერატურა - წონა 3 
• ზოგადი უნარები - წონა 3
• უცხოური ენა - წონა 3
• მათემატიკა/ისტორია/გეოგრაფია/ლიტერატურა/ფიზიკა/ქიმია/ბიოლოგია/სამოქალაქო განათლება - წონა 3

საერთაშორისო საბაკალავრო პროგრამებზე მოსახვედრად კანდიდატმა უნდა წარმოადგინოს ინგლისური ენის B1 დონეზე ცოდნის დამადასტურებელი ვალიდური სერტიფიკატი ან გაიაროს შიდა საუნივერსიტეტო გამოცდა.