ჩაბარებასთან დაკავშირებული პროცედურები

ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივესრიტეტში ჩაბარება ხდება ერთიანი ეროვნული გამოცდების საშუალებით.

ჩვენი კოდი ერთიანი ეროვნული გამოცდების ჩაბარებისას:

ბიზნესის ადმინისტრირება - მენეჯმენტი - 1950101

ბიზნესის ადმინისტრირება - ფინანსები - 1950102

საინფორმაციო ტექნოლოგიები - 1950103

მენეჯმენტის საერთაშორისო საბაკალავრო პროგრამა - 1950101

ფინანსების საერთაშორისო საბაკალავრო პროგრამა - 1950102

 

ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტი 2017 წელს მიიღებს 2000 სტუდენტს.

საბაკალავრო საფეხურზე, სტუდენტთა რაოდენობა გადანაწილდება შემდეგნაირად:

ბიზნესის ადმინისტირირება - მენეჯმენტი 750 სტუდენტი

ბიზნესის ადმინისტრირება - ფინანსები - 750 სტუდენტი

საინფორმაციო ტექნოლოგიები - 300 სტუდენტი

 

ყველა საბაკალავრო პროგრამაზე, ჩასაბარებელი საგნები განისაზღვრება შემდეგნაირად:

 

  • ქართული ენა და ლიტერატურა - წონა 3
  • ზოგადი უნარები - წონა 3
  • უცხოური ენა - წონა 3
  • მათემატიკა/ისტორია/გეოგრაფია/ლიტერატურა/ფიზიკა/ქიმია/ბიოლოგია/სამოქალაქო განათლება - წონა 3

 

საერთაშორისო საბაკალავრო პროგრამებზე მოსახვედრად კანდიდატმა უნდა წარმოადგინოს ინგლისური ენის B1 დონეზე ცოდნის დამადასტურებელი ვალიდური სერტიფიკატი ან გაიაროს შიდა საუნივერსიტეტო გამოცდა.